Informacja RODO – Centrum Zdrowia EUROMED

Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia EUROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie , 38-400 Krosno ul. Staszica 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239049, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł, NIP 684-240-62-95, REGON 180050573, tel: 13 43 206 89, e-mail: sekretariat@grupaeuromed.pl ( „Administrator” lub „Spółka Euromed Sp. z o.o.” )
 2. W Spółce Euromed Sp. z o.o. powołano Inspektora ochrony dany osobowych: email: ido@grupaeuromed.pl,
 3. Pani/Pan dane osobowe przetworzone będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO* w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

W przypadku, jeżeli wyraził/a, Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Spółki Euromed Sp. z o.o.

 1. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentacje medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Pani/Pana dane od chwili wyrażenia zgody od czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacją międzynarodowym.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO*. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Jako podmiot leczniczy Spółka jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.
 8. Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach działalności spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym ze Spółką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej:
  2. dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego);
  3. dostawcom usług prawnych, ratunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
  4. osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
  5. innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).